Na de verkiezingen

Op deze pagina vindt u actualiteiten rond Provinciale Staten en uitspraken van Statenleden over onderwerpen die op een van de agenda’s staan. 

Wat gebeurt er na de verkiezingen van 15 maart?
De Provinciale Statenverkiezingen zijn voorbij en de vorming van een nieuwe Provinciale Staten en een nieuw college van Gedeputeerde Staten kan beginnen.

Voorlopige verkiezingsuitslag
Na het tellen van de stemmen op woensdag 15 maart 2023 of donderdag 16 maart worden de voorlopige uitslagen bekendgemaakt deze publiceren we op www.zeelandstemt.nl

Definitieve uitslag
Na de voorlopige telling wordt de exacte zetelverdeling berekend. De definitieve uitslag is waarschijnlijk op 23 maart 2023 bekend.

Duidingsdebat
Het debat  wordt gehouden op vrijdag 17 maart om 10.00 uur in de Kapittelzaal van het Provinciehuis en bestaat uit twee rondes: Tijdens de eerste ronde: komen de lijsttrekkers aan het woord. De cvdK geeft de gekozen lijsttrekkers het woord op volgorde van de grootte van de fractie. Ze zitten ook in die volgorde aan de tafel, de grootste het dichts bij Han Polman. De vraag aan hen is om terug te blikken op de campagne/debatten/verkiezingen en een eerste reactie op de verkiezingsuitslag te geven. Ze kunnen  iets zeggen over het formatieproces dat volgt en eventueel een boodschap meegeven, of al iets over de inhoud zeggen. De tweede ronde kunnen de lijsttrekkers vragen stellen aan elkaar en op elkaar reageren, daarna volgt de afsluiting door de commissaris van de Koning.

Afscheid vertrekkende Statenleden
Op 28 maart 2023 nemen de Statenleden die zich niet verkiesbaar hebben gesteld en de Statenleden die niet zijn herkozen afscheid tijdens de vergadering van Provinciale Staten die van 16.00-18.00 uur wordt gehouden. Een aantal Statenleden ontvangt een Koninklijke onderscheiding.

Eerste vergadering nieuwe Provinciale Staten
Op donderdag 29 maart 2023, aanvang 16.00 uur is de installatie van de nieuw gekozen Statenleden.

Coalitievorming
Na de verkiezingsuitslag gaan de politieke partijen met elkaar onderhandelen om te komen tot de vorming van een dagelijks provinciebestuur: het college van gedeputeerde staten (GS).

Akkoord
De partijen die met elkaar in zee willen gaan, sluiten een akkoord, waarin zij afspraken maken over de aanpak van belangrijke kwesties en over de samenstelling van het te vormen college van Gedeputeerde Staten en de verdeling van portefeuilles.

Vorming nieuw college van Gedeputeerde Staten
De partijen die afgesproken hebben samen te gaan werken (coalitiepartijen) dragen de nieuwe leden van GS voor. De kandidaten hoeven geen Statenlid te zijn. In een Statenvergadering worden de nieuwe collegeleden benoemd.

Bijwonen Statenvergadering
Maandelijks nemen de leden van Provinciale Staten besluiten over onderwerpen die relevant zijn voor de inwoners van Zeeland. Belangstellenden kunnen een Statenvergadering vanaf de publieke tribune bijwonen.
De vergaderingen vinden één keer per maand op vrijdag plaats en beginnen om 09.30 uur.

Hoe komt u in contact met Provinciale Staten?
Voor u als burger of organisatie zijn er verschillende mogelijkheden om uw mening te geven. Leden van Provinciale Staten treden actief naar buiten door het bijwonen van werkbezoeken, hoorzittingen en andere informatieve bijeenkomsten. Veel van deze activiteiten zijn openbaar evenals de vergaderingen van Provinciale Staten en van de commissies. Belangstellenden kunnen gewoon zonder zich vooraf ergens aan te melden plaats nemen op de publieke tribune. U kunt uw invloed uitoefenen op de provinciale besluitvorming door in te spreken tijdens een commissievergadering. Hier worden voorstellen besproken en allerlei andere brieven en stukken die de commissie betreffen. Een commissie is meningsvormend. Individuele burgers en organisaties kunnen hun standpunt kenbaar maken over een onderwerp dat op de agenda van de commissie staat. Binnen een half uur voor aanvang van de vergadering kunt u zich melden bij de commissiegriffier. De tijd voor inspraak is beperkt.

Voor alle onderdelen van het provinciale beleid zijn commissies gevormd. In de provincie Zeeland zijn de beleidsonderdelen ondergebracht in vier openbare commissies:

  • Bestuur
  • Economie
  • Ruimte
  • Strategische opgaven